O nama

2000. godine osnovan je Logopedski kabinet kao privatna ustanova za pružanje logopedske pomoći djeci i odraslima s govorno-jezičnim i komunikacijskim teškoćama. Od 2005. godine postupno se specijaliziramo za pružanje interdisciplinarne logopedske, rehabilitacijske i radno-terapijsku pomoć u vidu dijagnostike, prevencije, savjetovanja i terapije razvojnih, govorno-jezičnih, komunikacijskih, neurorazvojnih teškoća, genetskih sindroma te teškoća u usvajanju vještina čitanja, pisanja i računanja. Naša znanja i iskustva najviše koriste maloj djeci kroz ranu intervenciju sa dijagnozama nedovoljno razvijenog govora, autističnog spektra artikulacijskim teškoćama, specifičnim jezičnim teškoćama, teškoćama rane komunikacije, autizmom, hiperaktivnim poremećajem ADHD/ADD, neuromotoričkim smetnjama, deficitima senzorne integracije, dizartrijom, različiti genetski sindromi itd. Djeci školskog uzrasta sa dijagnozama disleksije, disgrafije, diskalkulije, deficitima paažnje te u manjoj mjeri odraslima osobama.
Od 2014. godine provodimo neurofeedback metodu kod djece i odraslih.

Uvjeti i način poslovanja

 • Nakon inicijalnog pregleda i testiranja korisniku naših usluga ( u slučaju maloljetne djece – roditeljima) se objasni vrsta i mogući uzroci teškoća te se dogovara terapijska dinamika koja je uvijek individualna jer svaki korisnik ima svoje vlastite potrebe. Ukoliko za to postoji potreba korisnike se upućuje na dodatne specijalističke preglede (npr. psiholog, neuropedijatar, audiolog i sl.).
 • U određivanju vremena kada bi se terapijski tretmani trebali odvijati potrebno je rukovoditi se dnevnim ritmom pogotovo kod male djece koja bolje funkcioniraju u prijepodnevnim satima. Provođenje terapije u „krivo vrijeme“ može rezultirati neuspjehom zbog loše pažnje, pospanosti i sl.
 • Eventualni opravdani nedolazak (bolest, putovanja, i sl.) na dogovoreni termin potrebno je odjaviti najmanje 24 sata prije kako bismo i mi mogli učinkovito organizirati naše poslovanje i pružiti priliku i onima koji na tremin čekaju. Ukoliko se radi o korisnicima koji su uključeni u kontinuirano terapiju uvažavamo mogućnost odgode termina na an dolaska 2x tijekom kalendarske godine. Svaku sljedeću odgodu na dan dogovorenog termina naplaćuje u 50% iznosu od predviđene cijene planirane terapije. Ukoliko na dogovoreni termin ne dođete niti ga unaprijed otkažete zadržavamo pravo naplate istog u 100% iznosu kao da je održan.
 • Ukoliko se dogodi da s dogovorenog termina izostanete 3x uzastopno, a da nas o tome niste unaprijed izvijestili zadržavamo pravo uskraćivanja datog vam termina (nemogućnost provođenja vježbi u predloženoj dinamici neće rezultirati uspjehom s jedne strane, a s druge strane upuće na moguće nerazumijevanje djetetovih teškoća i nepoštivanje osobe koja predlaže i provodi terapiju vašim dijetetom).
 • Dolazak na zakazani termin je najmanje 5 minuta prije početka istog.
 • Po završetku terapije daju se samo kratke informacije o protekloj terapiji.
 • Informacije i konzultacije se provode zasebno na samom početku rada s dijetetom, te poslije toga nakon završetka određenog seta terapija, najčešće svakih dva mjeseca ili prije ukoliko za to postoji potreba.
 • Plaćanje usluga se provodi ili nakon svakog sata ili mjesečno, najkasnije sa zadnjim danom u tekućem mjesecu.
 • Za svako dijete/odraslu osobu koja je korisnik naših usluga se napiše nalaz i mišljenje na početku terapijskog procesa, a nakon svake terapije se zapisuju opažanja u individualni protokol.
 • Korisnik usluge ima pravo dobiti nalaz i mišljenje 1x godišnje bez plaćanja istog. Svaki sljedeći nalaz unutar iste kalendarske godine se naplaćuje prema važećem cjeniku usluga.
 • Potrebu za nalazom treba najaviti nekoliko dana unaprijed.
 • U slučaju da je dijete bolesno (temperatura, proljevi, povraćanje, virusne i bakterijske infekcije, jaki akutni kašalj i sl.) molimo vas da odgodite dolazak na terapiju jer provođenje terapije u takvim okolnostima višestruko je štetno, kako za vaše dijete, tako i za terapeute ali i za drugu djecu koja nam dolaze na terapiju.
 • Termin za pregled se isključivo dogovara telefonskim putem

Unaprijed zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i prihvaćanju općih uvjeta poslovanja.